Rukib Mulalić

Viši radiološki tehničar

Rođen sam 12.02.1955. godine u Lukavici,opština Gračanica R/F BiH. Osnovnu a potom i Medicinsku školu završio sam u Tuzli 1973. godine. U JZU UKC Tuzla zaposlen sam od 1973. godine na poslovima RTG tehničara. Na Višoj radiološkoj školi diplomirao sam 1981. godine u Sarajevu.

Educiran sam za sve samostalne poslove RTG tehničara u oblasti radiološke dijagnostike kao što su:
Poslovi asistencije u dijaskopiji, samostalni poslovi RTG tehničara u operacionim salama, poslovi u lokomotornoj RTG dijagnostici, poslovi na CT dijagnostici, angio i kardio angio dijagnostici.
Za poslove u kardio angio dijagnostici sam se u dva navrata educirao u USA, Buffalo General Hospital.

U JZU UKC Tuzla na poslovima glavnog tehničara Poliklinike za radiologiju proveo sam nepunih dvadeset godina istovremeno obavljajući i stručne poslove u CT i angio dijagnostikama.
U dva mandata obavljao sam i poslove zamjenika glavne sestre JZU UKC Tuzla.

Poslove instruktora praktične nastave iz radiološke tehnike kao spoljni saradnik obavljao sam u Medicinskoj školi u Tuzli. Dugogodišnji sam mentor radiološkim i višim radiološkim tehničarima. Aktivno sam uključen u osnivanju Komore zdravstvenih radnika TK, i Komore diplomiranih inžinjera medicinske dijagnostike F BiH. Objavio sam 15 stručnih radova, bio sam stručni saradnik u dva magistarska rada, educirani sam ocjenjivač za poslove kvaliteta cine filma u radiološkoj dijagnosti. Za poslove kvaliteta educuran sam i od strane AKAZ F BiH.Tokom cijele svoje profesionalne karijere stalno se educiram u i van zemlje i kroz kontinuirane odlaske na stručne seminare, simpozije i kongrese. U udruženju diplomiranih inžinjera medicinske radiologije dao sam doprinos u izradi akata i osnivanju stručnog časopisa udruženja.

Svoju profesionalnu djelatnost još uvijek obavljam u ZU Poliklinika Azabagić Tuzla a osobito na poslovima CT dijagnostike….